Hàm bytes trong Python

bytes() trong Python trả về các đối tượng byte là một chuỗi các số nguyên, không thể thay đổi, được khởi tạo với size và dữ liệu cho trước, trong phạm vi 0 <= x < 256.

Nếu bạn muốn sử dụng phiên bản có thể thay đổi, hãy dùng hàm bytearray().

Cú pháp hàm bytes() trong Python

Cú pháp của hàm bytes() là:

bytes([source[, encoding[, errors]]])
  • source: Tùy chọn. Nguồn để khởi tạo mảng byte.
  • encoding: Tùy chọn. Nếu source là string, thì đây là mã hóa của string đó.
  • errors: Tùy chọn. Nếu source là string, hành động sẽ được thực hiện khi quá trình mã hóa bị lỗi.

Tham số source có thể được sử dụng để khởi tạo byte array, tùy thuộc vào kiểu dữ liệu của source, theo những cách sau:

Kiểu của source Mô tả
String (chuỗi) Chuyển đổi string thành byte sử dụng str.encode(). Phải cung cấp tham số encoding, errors có thể có hoặc không.
Integer (số nguyên) Tạo mảng với size cho trước, tất cả được khởi tạo là null.
Object (đối tượng) Bộ đệm chỉ đọc của đối tượng sẽ được sử dụng để khởi tạo byte array.
Iterable (có thể lặp) Tạo một mảng có size bằng số lần lặp và được khởi tạo thành các phần tử lặp. Phải là các số nguyên có thể lặp, nằm trong khoảng 0 <= x < 256.
Không có tham số source Tạo một mảng có size bằng 0.

Ví dụ về hàm bytes() trong Python

Ví dụ 1: Chuyển đổi string sang byte

string = "Học Python trên quantrimang.com thật vui."
#string với mã hóa 'utf-8'
mang = bytes(string, 'utf-8')
print(mang)

Khi chạy code trên ta nhận được kết quả đầu ra như sau:

b'H\xe1\xbb\x8dc Python tr\xc3\xaan quantrimang.com th\xe1\xba\xadt vui.'

Ví dụ 2: Tạo mảng số nguyên với size cho trước

size = 5
mang = bytes(size)
print(mang)

Khi chạy code trên bạn sẽ nhận được output như sau:

b'\x00\x00\x00\x00\x00'

bytes() hay bytesarray() chỉ là hai trong số rất nhiều hàm Python được tích hợp sẵn