Microsoft Word (Bài 77): Table of Figures – Danh mục minh họa

Danh mục minh họa là danh sách các đối tượng mà bạn muốn liệt kê kèm theo vị trí trang của

đi tượng đó. Các đối tượng hay dùng kiểu danh mục minh hoa gồm: Hình ảnh (Picture), Bảng (Table), Sơ đồ (Smart Art), Biểu đồ (Chart)…

– Ví dụ:

– Nguyên tắc tạo danh mục minh họa: Danh mục hình ảnh đƣợc tạo ra dựa trên nội dung có sử dụng Caption – Label. Do đó, cần phải chèn Caption cho đối tƣợng trƣớc khi tạo danh mục này.

1. Danh mục minh họa dựa theo nhóm – Caption Label

Danh mục minh họa này giúp người dùng quản lý được các đối tượng của văn bản theo từng nhóm Caption như bảng biểu, đồ thị, hình ảnh….

– Ví dụ danh mục minh họa theo nhóm Caption:

Chú ý:

+ Trong cùng 1 tài liệu có thể có nhiều danh mục như danh mục hình ảnh, danh mục bảng biểu…. do đó, sau khi tạo được 1 danh mục của 1 Caption label nào đó ta có thể thực hiện tiếp việc tạo danh mục minh họa cho các kiểu Caption Label khác.

+ Khi tạo danh mục theo nhóm Caption sẽ có khoảng cách giữa các nhóm à cần xoá khoảng cách này như sau:

2. Danh mục minh họa theo thứ tự trang – dựa vào Style Caption

Danh mục minh họa này giúp người dùng quản lý được các đối tượng của văn bản theo thứ tự xuất hiện trong văn bản.

– Ví dụ:

– Cách thực hiện:

3. Update Table – Cập nhật danh mục minh họa

Chức năng này giúp người sử dụng có thể cập nhật lại những thay đổi của danh mục minh họa như: số trang, nội dung danh mục …,