Bài 43: Thêm sản phẩm ảo, có thể tải xuống trong WooCommerce

Sản phẩm ảo và Có thể tải xuống là những dạng sản phẩm không tồn tại về mặt vật chất. Chẳng hạn như bộ phần mềm, bộ tài liệu,… Khách hàng mua sản phẩm dạng này thì không có tuỳ chọn giao hàng, thay vào đó họ có thể tải về sản phẩm.

1. Sản phẩm ảo

Quá trình ban đầu để tạo ra một sản phẩm cũng giống như bất kỳ sản phẩm đơn giản nào. Bạn di chuột đến menu “Sản phẩm” => “Thêm mới”.

Nhập các thông tin cần thiết như tên, mô tả, danh mục,…

Để thêm loại sản phẩm này, bạn hãy tick chọn “Sản phẩm ảo”. Khi chọn Sản phẩm ảo, mục giao hàng sẽ bị mất khỏi hộp Dữ liệu sản phẩm. Các thông tin khác bạn thêm như một sản phẩm thông thường.

2. Sản phẩm có thể tải xuống

Tương tự như cách bạn thêm Sản phẩm ảo, hãy tích vào hộp “Có thể tải xuống” để tạo Sản phẩm có thể tải xuống. Khi tích vào hộp “Có thể tải xuống” , phần Chung của hộp meta Dữ liệu sản phẩm sẽ xuất hiện một vài trường bổ sung để bạn thêm tập tin cho khách hàng tải xuống. Các trường này như sau:

  • Tên và URL tập tin: Nhấn vào nút “Thêm tập tin” để nhập tên và URL của sản phẩm có thể tải xuống. Ngoài ra, bạn có thể cung cấp đường dẫn cho tệp bằng cách nhấp vào nút “Chọn tệp tin”.

  • Giới hạn tải xuống: Bạn có thể chỉ định số lần khách hàng có thể tải xuống sản phẩm. Nếu để Trống trường này thì cho phép không giới hạn số lần tải xuống.
  • Giới hạn thời gian: Chỉ định số ngày liên kết tải xuống vẫn hoạt động. Sau số ngày chỉ định, liên kết này sẽ hết hạn.

Nếu có phiên bản vật lý của sản phẩm có thể tải xuống, bạn có thể đặt phí vận chuyển. Và nếu sản phẩm có thể tải xuống không có phiên bản vật lý nào cần vận chuyển thì bạn có thể tích vào hộp kiểm “sản phẩm ảo”.

Các thông tin khác bạn thêm như một sản phẩm thông thường.