Thông báo nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương và lễ 30/4-1/5

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN TRỊ HKT

Số: 06/TB-HKT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2018

THÔNG BÁO

(V/v nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương và 30/4-1/5)

Theo quy định, người lao động được nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương, lễ 30/4-1/5 và hưởng nguyên lương, Ban Giám đốc thông báo kế hoạch như sau:

– Cán bộ công nhân viên sẽ được nghỉ: ngày 25/4/2018 và từ ngày 28/4/2018 đến hết ngày 01/5/2018. Lịch làm bù sáng ngày 28/4 sẽ được bố trí sau.

– Trưởng phòng Kinh doanh và Phòng Công nghệ Thông tin được chủ động bố trí cán bộ nhân viên hỗ trợ khách hàng khi cần thiết trong thời gian nghỉ Lễ và báo cáo Phòng Hành chính để theo dõi, kiểm tra.

– Các phòng ban thực hiện vệ sinh, an toàn phòng làm việc theo qui định.

Chúc quí khách hàng, đối tác, cán bộ công nhân viên có ngày nghỉ Lễ Vui vẻ – An lành./.

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • HĐQT (để b/c);
  • Lưu VT.
GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN TRỊ HKT

Đã ký