Thực hiện thay đổi trong Git

Jerry tạo một bản sao repository trên máy anh ta và quyết định thực hiện các chuỗi hoạt động cơ bản. Vì thế anh ta tạo tệp string.c. Sau khi thêm nội dung, string.c sẽ trông giống như sau:

#include <stdio.h>

int my_strlen(char *s)
{
  char *p = s;

  while (*p)
   ++p;

  return (p - s);
}

int main(void)
{
  int i;
  char *s[] = 
  {
   "Git tutorials",
   "Tutorials Point"
  };

  for (i = 0; i < 2; ++i)
   
  printf("string lenght of %s = %d\n", s[i], my_strlen(s[i]));

  return 0;
}

Anh ta biên dịch và kiểm tra code của anh ta và mọi thứ làm việc bình thường. Bây giờ anh ta có thể thêm những thay đổi này tới repository một cách an toàn.

Git thêm hoạt động thêm file tới khu vực staging.

[jerry@CentOS project]$ git status -s
?? string
?? string.c

[jerry@CentOS project]$ git add string.c

Git đang chỉ một câu hỏi đánh dấu trước khi đặt tên file. Rõ ràng là các file này không là một phần của Git, và đó là tại sao Git không biết phải làm điều gì với những file này. Đó là tại sao, Git đang chỉ một câu hỏi đánh dấu trước khi đặt tên file.

Jerry đã thêm file tới khu vực staging, lệnh git status sẽ chỉ các file có trong khu vực này.

[jerry@CentOS project]$ git status -s
A string.c
?? string

Để commit những thay đổi, anh ta sử dụng lệnh git commit theo sau bởi tùy chọn –m. Nếu chúng ta quên tùy chọn –m. Git sẽ mở một text editor, tại đó chúng ta có thể viết thông tin commit nhiều dòng.

[jerry@CentOS project]$ git commit -m 'Implemented my_strlen function'

Lệnh trên sẽ tạo ra kết quả:

[master cbe1249] Implemented my_strlen function
1 files changed, 24 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 string.c

Sau khi commit để xem chi tiết log, anh ta chạy lệnh git log. Nó sẽ hiển thị thông tin của tất cả các commit với ID ký thác, tác giả ký thác, ngày commit và SHA-1 hash của ký thác.

[jerry@CentOS project]$ git log

Lệnh trên sẽ tạo ra kết quả:

commit cbe1249b140dad24b2c35b15cc7e26a6f02d2277
Author: Jerry Mouse <jerry@tutorialspoint.com>
Date: Wed Sep 11 08:05:26 2013 +0530

Implemented my_strlen function


commit 19ae20683fc460db7d127cf201a1429523b0e319
Author: Tom Cat <tom@tutorialspoint.com>
Date: Wed Sep 11 07:32:56 2013 +0530

Initial commit