Microsoft Word (Bài 57): Footnote – Chú thích

Chú thích dùng để giải thích một số thuật ngữ và nội dung giải thích thường đặt ở cuối trang hoặc cuối văn bản.

– Có hai loại chú thích:

+ Footnote – Chú thích đặt cuối trang

+ Endnote – Chú thích đặt cuối cùng văn bản

1. Các thao tác sử dụng Footenote, Endnote

1.1. Insert Footenote, Endnote – Đưa chú thích vào tài liệu

– Cách thực hiện:

  1. Chọn vị trí cần đƣa chú thích
  2. Chọn Tab References ® Group Footnotes à Chọn Insert Footnote hoặc Insert Endnote (xem hình)
  1. Nhập nội dung của chú thích

+ Nếu chọn Insert Footnote thứ tự chú thích sẽ đánh từ 1;

+ Nếu chọn Insert Endnote thứ tự chú thích sẽ đánh từ i.

1.2. Xem chú thích – Show Notes

Khi muốn xác định vị trí của các chú thích ta sẽ sử dụng chức năng này.

1.3. Chuyển Footnote « Endnote hoặc ngược lại

Cho phép chuyển Footnote thành Endnote và ngược lại.

1.4. Xóa chú thích

– Trên văn bản à chọn chỉ số chú thích cần xóa

– Bấm phím DELETE hoặc Backspace.

2. Footenote & Endnote DialogBox – Hộp thoại Footenote & Endnote

Hộp thoại này cho phép thiết lập vị trí đặt nội dung hoặc thay đổi cách đánh chỉ số chú thích…

– Cách thực hiện:

  1. Chọn Tab References à Chọn biểu tƣợng DialogBox Launcher từ Group Footenotes
  2. Xuất hiện Hộp thoại Footenote and Endnote, thiết lập các tùy chọn trong hộp thoại (xem hình).