Hàm toán học có sẵn trong Shell

Hầu hết các phần của Bài hướng dẫn chủ yếu xây dựng trên Bourne Shell nhưng trang này liệt kê tất cả các hàm toán học được xây dựng có sẵn trong Korn Shell.

Korn Shell cung cấp sự truy cập tới bộ thiết lập tiêu chuẩn của các hàm toán học. Chúng được gọi bằng cách sử dụng cú pháp gọi hàm C:

Hàm Miêu tả
abs Giá trị tuyệt đối
log Logarit tự nhiên
acos Hàm arcos
sin Hàm sin
asin Hàm arcsin
sinh Hàm sin hyperbolic
cos Hàm cos
sqrt Căn bậc hai
cosh Hàm cos hyperpolic
tan Hàm tan
exp Hàm mũ
tanh Hàm tan hyperpolic
int Phần nguyên