Microsoft Word (Bài 54): Indentation của Bullets & Numbering – Khoảng cách lề đoạn của hoa thị và số tự động

– Khi sử dụng định dạng Bullets & Numbering mặc định nội dung đó sẽ bị thay đổi các khoảng cách lề đoạn gồm: Left indent – lề trái đoạn và Hanging – Lề dòng đầu đoạn và mặc định là 0.63cm=0.25″.

+ Left indent: vị trí sẽ xuất hiện Bullets/Numbering

+ Hanging: lùi các dòng còn lại à khoảng cách từ Bullets/Numbering cho các nội dung trong đoạn.

– Ví dụ:

– Trong một số trường hợp khoảng cách Indentation này không nhận giá trị mặc định như trên -> khoảng cách này không phù hợp với nhu cầu người sử dụng.

– Ví dụ phân tích Left Indent và Hanging phù hợp:

+ Cần định dạng nội dung có Numbering dạng a), b), c), số đánh sát lề trái – Left indent = 0cm, các dòng sau căn thẳng dòng trước như hình 1, nhưng sau khi sử dụng định dạng Numbering kết quả lại như hình 2 (số tự động cách lề trái, các dòng từ dòng 2 không căn thẳng dòng 1):

Chú ý: khi chỉnh độ dài của Hanging >= độ dài của Bullets/Numbering.