VBA Excel (Bài 15): Một số hàm VBA thường dùng

Dưới đây là câu lệnh VBA của 6 hàm cơ bản và hữu ích nhất thường xuyên được sử dụng. Bạn chỉ cần sao chép đoạn mã trên và dán  vào mô-đun chạy  VBA của mình.

 • FileExists – Trả về kết quả “TRUE” nếu tồn tại một tệp cụ thể nào đó.
 • FileNameOnly– Trích xuất phần tên gọi tách riêng khỏi chuỗi dữ  liệu đường dẫn/tên gọi của tệp
 • PathExists – Trả về kết quả “TRUE” nếu tồn tại một đường dẫn cụ thể nào đó.
 • RangeNameExists – Trả về kết quả “TRUE” nếu tồn tại một dải tên cụ thể.
 • SheetExists – Trả về kết quả “TRUE” nếu tồn tại một trang tính cụ thể nào đó.
 • WorkBookIsOpen – Trả về kết quả “TRUE” nếu bảng tính đang hoạt động.

HÀM FILEEXISTS

Private Function FileExists(fname) As Boolean
'  Returns TRUE if the file exists
  Dim x As String
  x = Dir(fname)
  If x <> "" Then FileExists = True _
    Else FileExists = False
End Function

HÀM FILENAMEONLY

Private Function FileNameOnly(pname) As String
'  Returns the filename from a path/filename string
  Dim i As Integer, length As Integer, temp As String
  length = Len(pname)
  temp = ""
  For i = length To 1 Step -1
    If Mid(pname, i, 1) = Application.PathSeparator Then
      FileNameOnly = temp
      Exit Function
    End If
    temp = Mid(pname, i, 1) & temp
  Next i
  FileNameOnly = pname
End Function

HÀM PATHEXISTS

Private Function PathExists(pname) As Boolean
'  Returns TRUE if the path exists
  Dim x As String
  On Error Resume Next
  x = GetAttr(pname) And 0
  If Err = 0 Then PathExists = True _
   Else PathExists = False
End Function

HÀM RANGENAMEEXISTS

Private Function RangeNameExists(nname) As Boolean
'  Returns TRUE if the range name exists
  Dim n As Name
  RangeNameExists = False
  For Each n In ActiveWorkbook.Names
    If UCase(n.Name) = UCase(nname) Then
      RangeNameExists = True
      Exit Function
    End If
  Next n
End Function

HÀM SHEETEXISTS

Private Function SheetExists(sname) As Boolean
'  Returns TRUE if sheet exists in the active workbook
  Dim x As Object
  On Error Resume Next
  Set x = ActiveWorkbook.Sheets(sname)
  If Err = 0 Then SheetExists = True _
    Else SheetExists = False
End Function

HÀM WORKBOOKISOPEN

Private Function WorkbookIsOpen(wbname) As Boolean
'  Returns TRUE if the workbook is open
  Dim x As Workbook
  On Error Resume Next
  Set x = Workbooks(wbname)
  If Err = 0 Then WorkbookIsOpen = True _
    Else WorkbookIsOpen = False
End Function