Báo cáo công việc HKT hàng ngày

Truy cập tại đây và làm báo cáo kết quả công việc hàng ngày của mình vào file excel online, sẽ tự lưu ngay khi sửa, thêm mới và đồng bộ với những người đang sử dụng khác.

Ghi chú: chỉ điền đúng báo cáo của mình và không thay đổi, chỉnh sửa của người khác & làm báo cáo hàng ngày trước khi về.

 • Số khách tìm mới: là số tài khoản mà nhân viên đã tìm được và nhập vào phần mềm trong ngày, được thống kê bằng số tài khoản tạo mới trong phần mềm theo ngày, như hình dưới.
  • Thời gian tìm mới: 8h – 9h & 11h – 12h hàng ngày.
  • Mục tiêu kỳ vọng: tìm tối đa khách tiềm năng nhập vào phần mềm.

1 Vào danh sách tài khoản
2 Click mở bộ lọc
34 Chọn ngày cần lọc từ … đến ….. như hướng dẫn
Xóa trắng hết ngày trong các tùy chọn “Đăng nhập cuối” ở trên và “Chỉnh sửa cuối” ở dưới.
5 Click vào biểu tượng tìm kiếm để lọc

6nhập đúng tên đăng nhập của nhân viên tìm kiếm
7 phần mềm sẽ tự lọc lấy người tạo và người chỉnh sửa trong ngày
8 kéo xuống dưới cùng thì số thứ tự ở đây là số cần điền vào báo cáo (sai số không đáng kể).

 • Số khách xử lý (gọi điện & tạo mới – cả mới và cũ): là số tài khoản mà nhân viên đã (i) tìm mới nhập vào phần mềm và (ii) chỉnh sửa mỗi lần giao tiếp với khách hàng trong ngày, gồm cả khách cũ đã có từ trước; được thống kê bằng tổng số tài khoản tạo mới và bị chỉnh sửa trong ngày trong phần mềm, như hình dưới.

1 Vào danh sách tài khoản
2 Click mở bộ lọc
34 Chọn ngày cần lọc từ … đến ….. như hướng dẫn
Xóa trắng hết ngày trong các tùy chọn “Đăng nhập cuối” và “Thời điểm tạo” ở trên.
5 Click vào biểu tượng tìm kiếm để lọc

6nhập đúng tên đăng nhập của nhân viên tìm kiếm
7 phần mềm sẽ tự lọc lấy người tạo và người chỉnh sửa trong ngày
8 kéo xuống dưới cùng thì số thứ tự ở đây là số cần điền vào báo cáo (sai số không đáng kể).

 • Số cuộc hẹn được: là số khách mà nhận viên chốt được hẹn đến gặp khách giới thiệu phần mềm, chỉ bảo gồm các cuộc hẹn chốt được trong ngày (không gồm các cuộc hẹn chuyển qua từ các ngày trước).
  • Mục tiêu kỳ vọng: 01 cuộc hẹn / ngày làm việc.
 • Người đi gặp khách hẹn được: đây là một dạng ghi chú làm rõ cuộc hẹn gặp mà nhân viên đã hẹn được đã được giao cho ai thực hiện, nếu chính nhân viên tự đi gặp thì không cần ghi gì cả, chỉ ghi nếu là người khác đi gặp – bao nhiêu cuộc thì ghi tương ứng tên bấy nhiêu người khác đi gặp.
 • Số cuộc gặp khách: là số lần nhân viên đi gặp khách trong ngày, gồm cả những cuộc hẹn được trong ngày và từ các ngày trước, cả do nhân viên tự hẹn gặp được hay được giao từ những người khác hẹn gặp.
  • Thời gian đi gặp: theo lịch hẹn với khách, kể cả lịch ngoài giờ làm việc thì báo Cty tính giờ làm thêm.
  • Mục tiêu kỳ vọng: 01 cuộc gặp khách/ ngày làm việc.
 • Số bài Web đăng mới: là số lượng bài viết đã đăng trên các website của công ty nếu được giao.
 • Các việc khác thực hiện trong ngày: là các việc cụ thể cần diễn giải ngoài các việc trên đây đã báo cáo bằng số lượng, ví dụ như: làm dữ liệu dùng thử cho khách hàng A; … hỗ trợ ultra khách hàng B; … đi gặp hỗ trợ, bán giấy …. Khách C …; học – training gì đó
 • Đầu việc lớn: là các việc được giao trong một khoảng thời gian, ngày ghi trên file là ngày được giao; khi nào thực hiện xong cần ghi rõ vào ngày thực xong “Đã hoàn thành công việc ….., giao ngày …..“.