Hàm dict() trong Python

Trong Python, hàm dict() tạo ra giá trị kiểu dictionary. Quantrimang sẽ tìm hiểu kĩ hơn về cú pháp, tham số và cách sử dụng hàm dict() qua bài viết này. Mời bạn đọc theo dõi.

Cú pháp hàm dict() trong Python

Hàm dict() có một số dạng khác nhau như sau:

class dict(**kwarg) class dict(mapping, **kwarg) class dict(iterable, **kwarg)

Chú ý: **kwarg cho phép bạn truyền vào bao nhiêu tham số cũng được mà không cần biết trước số lượng.

Tham số sử dụng từ khoá (keyword argument) là tham số đã được định danh từ trước. Vậy nên keyword argument có dạng kwarg = giá trị sẽ được truyền vào hàm dict() để tạo dictionary.

Dict() không trả về bất kỳ giá trị nào.

Ví dụ 1: Tạo Dictionary sử dụng keyword argument.

numbers = dict(x=5, y=0) print('numbers = ',numbers) print(type(numbers))   empty = dict() print('empty = ',empty) print(type(empty))

Chạy chương trình, kết quả trả về là:

empty = dict() print('empty = ',empty) print(type(empty))

Ví dụ 2: Tạo Dictionary sử dụng Iterable

# keyword argument không được truyền vào numbers1 = dict([('x', 5), ('y', -5)]) print('numbers1 =',numbers1)   # keyword argument được truyền vào numbers2 = dict([('x', 5), ('y', -5)], z=8) print('numbers2 =',numbers2)   # zip() tạo iterable trong Python 3 numbers3 = dict(dict(zip(['x', 'y', 'z'], [1, 2, 3]))) print('numbers3 =',numbers3)

Chạy chương trình, kết quả trả về là:

numbers1 = {'y': -5, 'x': 5} numbers2 = {'z': 8, 'y': -5, 'x': 5} numbers3 = {'z': 3, 'y': 2, 'x': 1}

Ví dụ 3: Tạo Dictionary sử dụng ánh xạ

numbers1 = dict({'x': 4, 'y': 5}) print('numbers1 =',numbers1)   # Không nhất thiết phải dùng dict() numbers2 = {'x': 4, 'y': 5} print('numbers2 =',numbers2)   # keyword argument được truyền vào numbers3 = dict({'x': 4, 'y': 5}, z=8) print('numbers3 =',numbers3)

Kết quả trả về là:

numbers1 = {'x': 4, 'y': 5} numbers2 = {'x': 4, 'y': 5} numbers3 = {'x': 4, 'z': 8, 'y': 5}