Hàm open() trong Python

Hàm open() được tích hợp sẵn trong Python sử dụng để mở một tệp và trả về đối tượng tệp tương ứng.

Cùng Quantrimang.com theo dõi bài viết để tìm hiểu chi tiết về cú pháp, tham số và cách sử dụng của open()

Cú pháp hàm open() trong Python

open(file, mode)

Các tham số của hàm open()

  • file: đường dẫn và tên của tệp
  • mode: chuỗi xác định chế độ bạn muốn mở tệp. Nếu tham số này không được truyền, Python mặc định mở file ở chế độ 'r' (đọc văn bản).

Một số mode khác nhau khi mở một file:

MODE MÔ TẢ
‘r’ Chế độ chỉ được phép đọc.
‘r+’ Chế độ được phép đọc và ghi
‘rb’ Mở file chế độ đọc cho định dạng nhị phân. Con trỏ tại phần bắt đầu của file
‘rb+’
‘r+b’
Mở file để đọc và ghi trong định dạng nhị phân. Con trỏ tại phần bắt đầu của file
‘w’ Mở file để ghi. Nếu file không tồn tại thì sẽ tạo mới file và ghi nội dung, nếu file đã tồn tại thì sẽ bị cắt bớt (truncate) và ghi đè lên nội dung cũ
‘w+’ Mở file để đọc và ghi. Nếu file không tồn tại thì sẽ tạo mới file và ghi nội dung, nếu file đã tồn tại thì sẽ bị cắt bớt (truncate) và ghi đè lên nội dung cũ
‘wb’ Mở file để ghi cho dạng nhị phân. Nếu file không tồn tại thì sẽ tạo mới file và ghi nội dung, nếu file đã tồn tại thì sẽ bị cắt bớt (truncate) và ghi đè lên nội dung cũ
‘wb+’
‘w+b’
Mở file để đọc và ghi cho dạng nhị phân. Nếu file không tồn tại thì sẽ tạo mới file và ghi nội dung, nếu file đã tồn tại thì sẽ bị cắt bớt (truncate) và ghi đè lên nội dung cũ
‘a’ Mở file chế độ ghi tiếp. Nếu file đã tồn tại rồi thì nó sẽ ghi tiếp nội dung vào cuối file, nếu file không tồn tại thì tạo một file mới và ghi nội dung vào đó.
‘a+’ Mở file chế độ đọc và ghi tiếp. Nếu file đã tồn tại rồi thì nó sẽ ghi tiếp nội dung vào cuối file, nếu file không tồn tại thì tạo một file mới và ghi nội dung vào đó.
ab’ Mở file chế độ ghi tiếp ở dạng nhị phân. Nếu file đã tồn tại rồi thì nó sẽ ghi tiếp nội dung vào cuối file, nếu file không tồn tại thì tạo một file mới và ghi nội dung vào đó.
‘ab+’
‘a+b’
Mở file chế độ đọc và ghi tiếp ở dạng nhị phân. Nếu file đã tồn tại rồi thì nó sẽ ghi tiếp nội dung vào cuối file, nếu file không tồn tại thì tạo một file mới và ghi nội dung vào đó.
‘x’ Mở file chế độ ghi. Tạo file độc quyền mới (exclusive creation) và ghi nội dung, nếu file đã tồn tại thì chương trình sẽ báo lỗi
‘x+’ Mở file chế độ đọc và ghi. Tạo file độc quyền mới (exclusive creation) và ghi nội dung, nếu file đã tồn tại thì chương trình sẽ báo lỗi
‘xb’ Mở file chế độ ghi dạng nhị phân. Tạo file độc quyền mới và ghi nội dung, nếu file đã tồn tại thì chương trình sẽ báo lỗi
‘xb+’
‘x+b’
Mở file chế độ đọc và ghi dạng nhị phân. Tạo file độc quyền mới và ghi nội dung, nếu file đã tồn tại thì chương trình sẽ báo lỗi
‘b’ Mở file ở chế độ nhị phân
‘t’ Mở file ở chế độ văn bản (mặc định)

Giá trị trả về từ open()

Hàm open() trả về đối tượng file hay còn gọi là “handle” vì bạn có thể thực hiện các hoạt động đọc, ghi, sửa đổi trên file đó.

Nếu không tìm thấy file, Python sẽ sinh ra ngoại lệ FileNotFoundError.

Ví dụ 1: open() hoạt động như thế nào?

# mở file cùng thư mục với file hiện tại
# viết bởi Quantrimang.com
f = open("quantrimang.txt") 

# mở file ở thư mục khác, đường dẫn đầy đủ
f = open("C:/Python33/README.txt") 

Ở ví dụ này ta bỏ qua tham số mode, nên Python truy cập file mặc định là read (r). Khi dùng mode này chúng ta sẽ nhận được giá trị chuỗi trả về dạng văn bản.

Ví dụ 2: open() có tham số mode

# mở ở chế độ đọc
f = open("test.txt", mode='r')

# mở ở chế độ ghi
f = open("test.txt", mode = 'w')

# mở ở chế độ ghi tiếp
f = open("test.txt", mode = 'a')

# mở ở chế độ đọc và ghi dạng nhị phân
f = open("img.bmp",'r+b') 

Khi làm việc với các tệp ở chế độ văn bản, bạn nên chỉ định loại mã hóa.

f = open("test.txt",mode = 'r',encoding = 'utf-8')