Microsoft Word (Bài 52): Drop Cap

Công cụ này sử dụng để tạo và trình bày ký tự kích thước lớn đầu đoạn văn bản

1. Insert DropCap – Tạo chữ to đầu đoạn văn bản

To và trình bày ký tự lớn (Drop Cap ) đầu đoạn văn bản

Drop Cap có thể hiểu là chữ đầu tiên trong đoạn văn bản, có kích thước lớn và trải trên nhiều dòng. Cách trình bày này thường thấy trên đầu mỗi bài báo ở các trang báo in/ báo điện tử. Mục đích của việc dùng Drop cap nhằm cho các bài viết nổi bật cần sự chú ý cao đối với người đọc.

Thực hiện

  1. Chọn chữ cái đầu đoạn văn bản cần chuyển thành Dropcap
  2. Chọn Tab Insert à Group Insert à Drop Cap
  3. Chọn một kiểu trình bày DropCap

2. Hủy DropCap

  1. Chọn chữ Dropcap
  2. Chọn Tab Insert à Group Insert à Drop Capà
  3. Chọn None DropCap

3. Drop Cap Option – Tùy chỉnh Drop Cap