Thiết lập và sử dụng email tên miền riêng (… @hktsoft.com)

Một công ty muốn tạo nên sự uy tín thì từ những việc nhỏ nhất cũng phải làm cho nó chuyên nghiệp như việc tạo tên email doanh nghiệp theo tên miền cũng góp phần tạo nên sự chuyên nghiệp cho công ty đó. Dưới đây là hướng dẫn các bước đơn giản để thiết lập tên email doanh nghiệp theo tên miền riêng dành cho những công ty sử dụng dịch vụ website của chúng tôi.